К  О  Н  К  У  Р  С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

 

 1. ПРАВО УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ СА ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ШКОЛОМ КОЈИ НИСУ СТАРИЈИ ОД 17 ГОДИНА НА ДАН УПИСА.

 

 1. СВИ УЧЕНИЦИ С ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ КОНКУРИШУ ПОД ЈЕДНАКИМ УСЛОВИМА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ЈАВНЕ ШКОЛЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ГДЈЕ СУ ЗАВРШИЛИ ОСНОВНУ ШКОЛУ.

 

 1. УЧЕНИЦИ ИЗ ДРУГИХ ДРЖАВА МОГУ ДА КОНКУРИШУ И УПИСУЈУ СЕ ПОД ИСТИМ УСЛОВИМА КАО И УЧЕНИЦИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.

 

 1. ПРИЛИКОМ ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД УЧЕНИК ИЗ ДРУГЕ ДРЖАВЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗ О ИЗВРШЕНОЈ НОСТРИФИКАЦИЈИ ДИПЛОМЕ ИЛИ ДОКАЗ ДА ЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈУ ДИПЛОМЕ ПОДНИО МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

 

 1. ИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА КАНДИДАТИ ДОКАЗУЈУ ОРИГИНАЛНИМ СВЈЕДОЧАНСТВОМ О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ИЗВОДОМ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ.

 

 1. У СРЕДЊУ ШКОЛУ УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ ОБРАЗОВНИМ ПОТРЕБАМА УПИСУЈУ СЕ НА ОСНОВУ РЈЕШЕЊА, НАЛАЗА И МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ О ПРОЦЈЕНИ ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊУ ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ПРИЛОЖЕНОГ МИШЉЕЊА О НАПРЕДОВАЊУ УЧЕНИКА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ КОЈЕ УЧЕНИК ДОЛАЗИ.

 

 1. КАНДИДАТ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА НЕ ПОДЛИЈЕЖЕ КРУТЕРИЈУМИМА БОДОВАЊА ЗА УПИС.

 

 МЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

 

 

РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА УКУПНОМ БРОЈУ БОДОВА ДОБИЈЕНИХ НА

ОСНОВУ:

 

 1. ОПШТЕГ УСПЈЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ,

 

 1. ПОСЕБНОГ УСПЈЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ИЗ ПЕТ ПРЕДМЕТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ЗАНИМАЊЕ У ОДРЕЂЕНОЈ СТРУЦИ, ОДНОСНО У СМЈЕРУ ГИМНАЗИЈЕ ЗА КОЈИ КАНДИДАТИ КОНКУРИШУ.


ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА

 

ВРЕДНОВАЊЕ ОПШТЕГ УСПЈЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ИСКАЗУЈЕ СЕ СРЕДЊОМ ПРОСЈЕЧНОМ ОЦЈЕНОМ УСПЈЕХА НА КРАЈУ ГОДИНЕ, ПОМНОЖЕН СА БРОЈЕМ БОДОВА НА СЉЕДЕЋИ НАЧИН :

 

-У  VI     РАЗРЕДУ ПРОСЈЕЧНА ( СРЕДЊА) ОЦЈЕНА ОПШТЕГ УСПЈЕХА ПОМНОЖИ СЕ СА ДВА

-У  VII    РАЗРЕДУ ПРОСЈЕЧНА ( СРЕДЊА) ОЦЈЕНА ОПШТЕГ УСПЈЕХА ПОМНОЖИ СЕ СА ДВА

-У  VIII  РАЗРЕДУ ПРОСЈЕЧНА ( СРЕДЊА) ОЦЈЕНА ОПШТЕГ УСПЈЕХА ПОМНОЖИ СЕ СА ТРИ

-У  IX     РАЗРЕДУ ПРОСЈЕЧНА ( СРЕДЊА) ОЦЈЕНА ОПШТЕГ УСПЈЕХА ПОМНОЖИ СЕ СА ТРИ

 

НА ОСНОВУ ОПШТЕГ УСПЈЕХА КАНДИДАТ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ НАЈВИШЕ 50 БОДОВА.

 

II ВРЕДНОВАЊЕ ПОСЕБНОГ УСПЈЕХА ИЗ ПРЕДМЕТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАНИМАЊА, ОДНОСНО СМЈЕР ГИМНАЗИЈЕ

 

ЗА СВАКО ЗАНИМАЊЕ У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА И СМЈЕР ГИМНАЗИЈЕ ВРЕДНУЈЕ СЕ УСПЈЕХ ИЗ ПЕТ ПРЕДМЕТА У VIII И IX РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА СЉЕДЕЋИ НАЧИН:

 

-У  VIII  РАЗРЕДУ ПРОСЈЕЧНА ( СРЕДЊА) ОЦЈЕНА ИЗ ПЕТ ПРЕДМЕТА ПОМНОЖИ СЕ СА ДВА,

 

-У  IX     РАЗРЕДУ ПРОСЈЕЧНА ( СРЕДЊА) ОЦЈЕНА ИЗ ПЕТ ПРЕДМЕТА ПОМНОЖИ СЕ СА ДВА,

 

ПО ОВОМ ОСНОВУ КАНДИДАТ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ НАЈВИШЕ 20 БОДОВА.

 

ПО ОСНОВУ ОБА КРИТЕРИЈУМА  КАНДИДАТ МОЖЕ ДА ОСВОЈИ НАЈВИШЕ 70 БОДОВА.

 

ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС

 

 СТРУКА  ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ
ГИМНАЗИЈА-ОПШТИ СМЈЕР  СРПСКИ ЈЕЗИК, СТРАНИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ХЕМИЈА
ГИМНАЗИЈА- ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЈЕР  СРПСКИ ЈЕЗИК, СТРАНИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ИСТОРИЈА И ИНФОРМАТИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК, СТРАНИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА
ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ СРПСКИ ЈЕЗИК, СТРАНИ ЈЕЗИК, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО СРПСКИ ЈЕЗИК, СТРАНИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА

 

РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА

 

ПРИЛИКОМ УПИСА КАНДИДАТИ СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ У НАЈВИШЕ  ДВА ЗАНИМАЊА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ИЛИ ДВА СМЈЕРА У ГИМНАЗИЈИ. КАНДИДАТИМА СЕ БОДУЈУ РЕЗУЛТАТИ У УСПЈЕХУ У ОБА ЗАНИМАЊА ИЛИ СМЈЕРА. РАНГИРАЊЕ СЕ ВРШИ ПРЕМА УСПЈЕХУ У ОБА ЗАНИМАЊА ИЛИ СМЈЕРА.

РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА УКУПНОМ БРОЈУ БОДОВА ДОБИЈЕНИХ НА ОСНОВУ:

 • ОПШТЕГ УСПЈЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ,
 • УСПЈЕХА ИЗ ПЕТ ПРЕДМЕТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ЗАНИМАЊЕ У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ИЛИ СМЈЕРУ У ГИМНАЗИЈЕ ЗА КОЈИ КАНДИДАТ КОНКУРИШЕ.

 

АКО ВИШЕ КАНДИДАТА ИМА ЈЕДНАК БРОЈ БОДОВА, ТЕ ИМ СЕ НЕ МОЖЕ УТВРДИТИ РЕДОСЛИЈЕД НА РАНГ-ЛИСТИ ОД БРОЈА ПРЕДВИЂЕНОГ ПЛАНОМ УПИСА, ПРЕДНОСТ ИМАЈУ СЉЕДЕЋИ КАНДИДАТИ ( ПО РЕДОСЛИЈЕДУ ВРИЈЕДНОСТИ):

 

 1. КАНДИДАТИ СА ВЕЋОМ ПРОСЈЕЧНОМ ОЦЈЕНОМ ИЗ ПЕТ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ БОДУЈУ ЗА УПИС У ОДРЕЂЕНУ СТРУКУ И ЗАНИМАЊЕ, ОДНОСНО СМЈЕР ГИМНАЗИЈЕ,

 

 1. КАНДИДАТИ КОЈИ ИМАЈУ ВЕЋУ ПРОСЈЕЧНУ ОЦЈЕНУ ОПШТЕГ УСПЈЕХА У ШЕСТОМ, СЕДМОМ, ОСМОМ И ДЕВЕТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,

 

 1. КАНДИДАТИ КОЈИ СУ У ОСМОМ И ДЕВЕТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ОСВОЈИЛИ ПРВО, ДРУГО ИЛИ ТРЕЋЕ МЈЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ БОДУЈУ ЗА УПИС,

 

 1. НОСИОЦИ ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТРУКУ, ОДНОСНО СМЈЕР ГИМНАЗИЈЕ У КОЈУ КОНКУРИШУ,

 

 

 1. НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ “ ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“.

 

УПИСНИ РОКОВИ

 

УПИС УЧЕНИКА ОБАВЉА СЕ У ДВА УПИСНА РОКА:

 

 1. У ЈУНСКОМ РОКУ, од 12. до 23. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ И
 2. У ЈУЛСКОМ РОКУ, од 03. ЈУЛА до 14. ЈУЛА 2017. ГОДИНЕ

 

И УПИСНИ РОК

 

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЈЕЉАК,  12. 6. 2017. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА У УТОРАК,  13. 6. 2017. ГОДИНЕ, ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ 60 И ВИШЕ БОДОВА.

 

РЕЗУЛТАТИ УПИСА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ  У ЧЕТВРТАК,  15. 06. 2017. ГОДИНЕ ДО 10,00 ЧАСОВА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ.

 

 

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ЧЕТВЕРОГОДИШЊЕ И ТРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЈЕЉАК,  19. 6. 2017. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА У СРИЈЕДУ,  21. 6. 2017. ГОДИНЕ.

 

РЕЗУЛТАТИ УПИСА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ  У ПЕТАК,  23. 06. 2017. ГОДИНЕ ДО 10,00 ЧАСОВА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ.

 

ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

 

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ И СРЕДЊЕ ТРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ   ( ГДЈЕ ОСТАНЕ  СЛОБОДНИХ МЈЕСТА),

У ЈУЛСКОМ РОКУ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЈЕЉАК   03. 07. 2017. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА У СРИЈЕДУ,  05. 07. 2017. ГОДИНЕ.

 

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА  БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ У ПЕТАК,  07. 07. 2017 . ГОДИНЕ ДО 10,00 ЧАСОВА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ.

 

 

 ОД ПОНЕДЈЕЉКА10. 07. 2017. ГОДИНЕ ДО ПЕТКА, 14. 07. 2017. ГОДИНЕ, КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ЗАДОВОЉИЛИ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА ЖЕЉЕНО ЗАНИМАЊЕ УПИСУЈУ СЕ У ШКОЛЕ, ОДНОСНО СМЈЕРОВЕ У ГИМНАЗИЈАМА, СТРУКЕ И ЗАНИМАЊА У СРЕДЊИМ ТЕХНИЧКИМ И СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ГДЈЕ ИМА СЛОБОДНОГ МЈЕСТА.

 


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

 

УЧЕСНИЦИ  КОНКУРСА ПОДНОСЕ ШКОЛИ  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 

 

 1. ПРИЈАВУ ЗА УПИС ( ПРИЈАВА СЕ ДОБИЈА И ПОПУЊАВА У ШКОЛИ),

 

 1. ОРИГИНАЛНО СВЈЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, ОДНОСНО НОСТРИФИКОВАНО СВЈЕДОЧАНСТВО ИЛИ ПОТВРДА О ПОДНЕСЕНОМ ЗАХТЈЕВУ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈУ (АКО ЈЕ УЧЕНИК ЗАВРШИО ОСНОВНУ ШКОЛУ У ИНОСТРАНСТВУ),

 

 1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ,

 

 1. ДИПЛОМУ “ ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“,( КОПИЈА)

 

 1. ДИПЛОМУ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЈЕХ ИЗ ПРЕДМЕТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА СТРУКУ, ОДНОСНО СМЈЕР ГИМНАЗИЈЕ, (КОПИЈЕ)

 

 1. ДИПЛОМУ ЗА ОСВОЈЕНО ПРВО, ДРУГО И ТРЕЋЕ МЈЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ИЛИ ВИШЕМ НИВОУ ТАКМИЧЕЊА (КОПИЈЕ)


ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

ПОСЛИЈЕ УТВРЂИВАЊА БРОЈА БОДОВА ФОРМИРАЈУ СЕ РАНГ- ЛИСТЕ КОЈЕ СЕ СТАВЉАЈУ НА УВИД КАНДИДАТИМА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОБЈАВЉУЈЕ  СЕ РАНГ ЛИСТА СА СПИСКОМ КАНДИДАТА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ БРОЈ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА ПРИЈЕМ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ПОСЕБАН СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ДОВОЉАН БРОЈ БОДОВА ЗА ПРИЈЕМ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.

 

         УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УПУЋЕНИ ДА ПОНАВЉАЈУ ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УПИСУЈУ СЕ У ИСТУ ШКОЛУ И У ИСТУ СТРУКУ И ЗАНИМАЊЕ , ОДНОСНО СМЈЕР У КОЈЕ СУ БИЛИ УПИСАНИ ПРЕТХОДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. АКО ШКОЛА НЕ УПИСУЈЕ ИСТУ СТРУКУ, ЗАНИМАЊЕ, СМЈЕР, ОДНОСНО ОДСЈЕК КОЈИ ЈЕ УЧЕНИК ПРЕТХОДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПОХАЂАО, А КОЈИ ЈЕ УПУЋЕН ДА ПОНАВЉА РАЗРЕД, МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ У СРОДНУ ИЛИ НЕКУ ДРУГУ СТРУКУ, ЗАНИМАЊЕ, СМЈЕР, ОДНОСНО ОДСЈЕК КОЈЕ ОДРЕДИ КОМИСИЈА ЗА УПИС.

 

УКОЛИКО  УЧЕНИК СМАТРА ДА ПОСТОЈЕ ГРЕШКЕ У БОДОВАЊУ, МОЖЕ ИСТОГ ДАНА КАДА ЈЕ ОБЈАВЉЕН СПИСАК ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА УЛОЖИТИ ПРИГОВОР ШКОЛСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УПИС. ШКОЛСКА КОМИСИЈА ЗА УПИС ЋЕ РАЗМАТРАТИ ПРИГОВОР, А ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ЋЕ ДОНИЈЕТИ ОДЛУКУ У РОКУ ОД 24 ЧАСА. У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ПРИГОВОР ОПРАВДАН, ЗАХТЈЕВАЋЕ ПОНОВНО БОДОВАЊЕ ОД ШКОЛСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС.

 

АКО УЧЕНИК НИЈЕ ЗАДОВОЉАН ОДЛУКОМ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ, МОЖЕ ПОДНИЈЕТИ ПРИГОВОР ШКОЛСКОМ ОДБОРУ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ОДЛУКЕ. ОДЛУКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЈЕ КОНАЧНА.

 

 

 


ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ

  СТРУКА РЕДНИ БРОЈ ЗАНИМАЊА ЗАНИМАЊЕ СТЕПЕН БР.ОДЈЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА 
1.   

ГИМНАЗИЈA

 1

 

 ОПШТИ СМЈЕР  IV  2  48
 2  ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЈЕР  IV  1  24

 

2.   

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

 

      

 

 1

 

 ТЕХНИЧАР РАЧУНАРСТВА  IV  1  24
 2

 

 ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ  IV  1  24
 3  ЕЛЕКТРОНИЧАР МЕХАНИЧАР  III

 

 1  24
 3.  ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

 

 1 ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР   IV  1  24
 2  ЦВЈЕЋАР-ВРТЛАР  III  1  24

 

4. ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 1 ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР IV 1 24
2 ЗИДАР  III 0,5 12
3 ТЕСАР-ПОЛАГАЧ ОБЛОГА III 0,5 12
        IV  7  168
III 3 72
СВЕГА   10 240


ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ  РАДНИКА ПО СТРУКАМА У 2016.  ГОДИНИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Редни број Назив струке Планирани број уписаних ученика у Републици Српскојза 2017/2018. Број незапослених у Републици Српској у 2016. години Број запослених у Републици Српској у 2016.години
1 Гимназија  2321 4364 1247
2 Електротехника 1274 6601 2564
3 Пољопривреда и прерада хране 914 3946 1124
4 Геодезија и грађевинарство 370 2741 860